Kasutustingimused

Viimati uuendatud: 19.04.2021

Enne meie teenuse kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi.

Definitsioonid

Käesolevate tingimuste kohaldamisel:

 • Sidusettevõtte all mõistetakse üksust, mis kontrollib, on erakonna kontrolli all või on ühise kontrolli all, kus “kontroll” tähendab vähemalt 50% aktsiate, omakapitali osaluse või muude väärtpaberite omamist direktorite või muude korraldusasutuste esindajaid.
 • Kontohaldur tähendab isikut, kes haldab teenuseid ja kliendi kasutajakontot.
 • Riik tähistab: Eestit
 • Ettevõte (nimetatud lepingus tähistatakse kas “ettevõtet”, “meie”, “meid” või “meie”) tähendab Veebmik OÜ.
 • Seade – mis tahes seade, mis pääseb teenusele juurde, näiteks arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti.
 • Teenus viitab Veebisaidile.
 • Kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenus – mis tahes teenused või sisu (sealhulgas andmed, teave, tooted või teenused), mida osutab kolmas osapool ja mida teenus võib kuvada, lisada või teha kättesaadavaks.
 • Veebisait viitab Koosolekud.ee-le, millele on juurdepääs saidil https://www.koosolekud.ee või https://koosolekud.ee.
 • Teie tähendab üksikisikut, kes kasutab teenust või või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel see isik teenusele juurde pääseb või seda kasutab.
 • Klient tähendab inimest või ettevõtet või muud asutust kes kasutab teenust eesmärgiga tuvastada Lõppkasutajaid või Võimaldada Lõppkasutajatel luua digiallkirju.
 • Kasutajakonto tähendab konfiguratsiooni, failihoidlat ja kõiki muid kliendiga ühendatud digitaalseid jälgi.
 • Turvaseade on riiklik ID kaart, mobiil-ID, mobiiliäpp või mõni muu sarnande riistvara või tarkvara mille abil on võimalik isikuid tuvastada või nendega luua digiallkirju.

Tunnustamine

Käesolevas on kirjas Teenuse kasutamist reguleerivad tingimused ja teie ning ettevõtte vahel sõlmitud leping. Need tingimused sätestavad kõigi kasutajate õigused ja kohustused seoses teenuse kasutamisega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub sellest, kas nõustute käesolevate tingimustega ja järgite neid. Need tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes teenusele juurde pääsevad või seda kasutavad.

Teenusele juurdepääsu või selle kasutamise kaudu nõustute end järgima neid nõudeid ja tingimusi. Kui te ei nõustu mõne nende tingimuste osaga, ei pruugi te teenusele juurde pääseda.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas te aktsepteerite ettevõtte ettevõtte privaatsuseeskirju ja järgite neid. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja protseduure teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel rakenduse või veebisaidi kasutamisel ning kirjeldab teile oma privaatsusõigusi ja seda, kuidas seadus teid kaitseb. Enne meie teenuse kasutamist lugege hoolikalt meie privaatsuseeskirju.

Teenuse ülevaade

Teenusel on 2 põhifunktsiooni: 1) kasutajatuvastus ja 2) digiallkirjade loomine Lõppkasutaja poolt. Teenus teeb kasutajatuvastuse ja digiallkirjade loomise lihtsamaks kui see oleks muidu ning võimaldades sellega lihtsamalt ja rohkematel neid võimalusi kasutada.

Lõppkasutaja peab arvestama, et isikuandmed mida nad avaldavad läbi Turvaseadmete on mõeldud edasi saatmiseks Kliendile ning seega isikuandmete põhitöötleja on Klient. Koosolekud.ee ei võta omale vastutust Kliendi isikuandmete töötlemise koha pealt.

Lõppkasutaja teab, et kui ta klikib Veebisaidil nuppusid või linke mis alustavad isikutuvastuse või digiallkirja loomise ning ta sisestab parooli või PIN koodi turvaseadmesse, siis Koosolekud saab lugeda sellelt isikuandmeid ning edastada need Kliendile või luua digiallkirju. Nende tegevustega kaasnevad Lõppkasutajale õiguslikud kohustuseda ja kui Lõppkasutaja ei ole kindel mis toimub siis ta peab eelnevalt konsulteerima spetsialistiga.

Teenuse kasutamise lõpetamine

Võite teenuste kasutamise igal ajal lõpetada.

Jätame endale õiguse teenuste osutamine lõpetada või teenuste osutamine üle anda kolmandatele isikutele, teavitades sellest kliente ette vähemalt kuus kuud. Sellisel juhul tagastatakse ettemakse teinud klientidele rahasumma, mida ei kasutatud teenuste jaoks.

Jätame endale õiguse katkestada Teenused viivitamata, ilma etteteatamiseta, kui klient või kontohaldur rikub käesolevaid üldtingimusi või kui klient jätnud arve tähtajaks tasumata.

Jätame omale õiguse Teie konto kustutada kõigi andmetega kui teenust ei ole kasutatud järjest 13 kuu jooksul.

Turvalisus ja isikuandmed

Meie privaatsustingimused selgitavad kas, kuidas ja miks me teie esitatud andmeid kogume, kasutame, säilitame, avalikustame ja kaitseme. Te nõustute meie privaatsustingimused läbi lugema ja Teenuse kasutamiseks nõustute nendega.

Kontohalduri tehtud toimingud võivad muuta teatud või kõigi kliendiandmete ja / või isikuandmete juurdepääsu, kasutamist, avalikustamist, muutmist või kustutamist.

Hinnakujundus ja maksed

Pakume oma teenustele mitut erinevat hinnaskeemi. Kui nõustute konkreetse hinnaskeemi tellimisega, nõustute maksma teile esitatud arveid.

Teenuste hinnad, funktsioonid, andmesalvestusmaht ja limiidid sõltuvad teie valitud hinnaskeemist ja kõigist teie algatatud muudatustest. Hinnakujundus avaldatakse https://koosolekud.ee/hinnakiri ja kõigist võimalikest muudatustest teavitatakse vähemalt 30 päeva ette meie veebisaidil ja e-posti teel.

Me ei kinnita ega taga, et mõnda konkreetset hinnakujunduskava pakutakse tähtajatult ning jätame endale õiguse muuta meie hinnakujunduskavade hindu või omadusi ja võimalusi ilma eelneva etteteatamiseta. Need muudatused ei kehti automaatselt olemasolevate tellimuste korral.

Vastutuse piiramine

Hoolimata võimalikest kahjudest, on ettevõtte ja selle tarnijate täielik vastutus vastavalt käesolevate tingimuste mis tahes sätetele piiratud summaga, mille olete teenuse kaudu tegelikult maksnud viimase kolme kuu jooksul või 100 EUR, kui te pole teenuse kaudu midagi ostnud.

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta ettevõte ega selle tarnijad mingil juhul mingite eriliste, juhuslike, kaudsete või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi kaotuse, kahjumi kahjud) andmete või muu teabe edastamiseks äritegevuse katkestamiseks, tervisekahjustuste tekitamiseks, privaatsuse kaotamiseks, mis tuleneb teenuse, kolmanda osapoole tarkvara ja / või kolmandate osapoolte riistvara kasutamisest või kasutamisvõimalustest või on sellega mingil moel seotud, Teenus või muul viisil seoses käesolevate tingimuste sätetega) isegi siis, kui ettevõtet või mõnda tarnijat on teavitatud selliste kahjude võimalusest ja isegi kui abinõu ei täida oma olulist eesmärki.

Reguleeriv seadusandlus

Neid tingimusi ja Teie teenuse kasutamist reguleerivad Eesti riigi seadusandlus.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenuse suhtes probleeme või vaidlusi, nõustute esmalt vaidluse mitteametlikult lahendama, pöördudes Ettevõtte poole.

Euroopa Liidu (EL) kasutajatele

Kui olete Euroopa Liidu tarbija, saate kasu selle riigi seaduste kohustuslikest sätetest, kus elate.

Tingimuste kehtivus

Lahutatavus

Kui mõnda nende tingimuste sätet peetakse jõustamatuks või kehtetuks, muudetakse ja tõlgendatakse seda sätet nii, et see vastaks kohaldatava seaduse alusel võimalikult suures ulatuses selle eesmärgi saavutamisele ja ülejäänud sätted jätkuksid täies jõus ja jõus .

Kehtivus

Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei mõjuta selle õiguse kasutamise või kohustuse täitmise nõudmata jätmine lepinguosalise võimalust seda õigust kasutada ega nõua selle täitmist igal ajal pärast seda ega loobu rikkumisest kujutab endast loobumist mis tahes hilisemast rikkumisest.

Muudatused käesolevatesse tingimustesse

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi neid tingimusi igal ajal muuta või asendada. Kui läbivaatamine on oluline, teeme mõistlikud jõupingutused, et ette teatada vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Mis on oluline muudatus, otsustatakse meie äranägemise järgi.

Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui te ei nõustu uute tingimustega täielikult või osaliselt, lõpetage veebisaidi ja teenuse kasutamine.

Ühenduse võtmine

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta emailil info@koosolekud.ee.